Kalite Politikası

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Kalite Politikası

 

Siirt Üniversitesi, vizyon ve misyon değerleriyle uyumlu; doğal kaynaklarımıza ve tarihi mirasımıza sahip çıkan, çevreye ve insana saygıyı sürekli kılan, uluslararasılaşma sürecine önem veren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı sunan bir üniversite olmak amacıyla kalite politikasını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda;

 

             Evrensel değerler ışığında bilgi üreten, özgüven ve sorumluluk duygusunu taşıyan, araştıran, sorgulayan, yenilikçi, sosyal ve kültürel niteliklere sahip bireyler yetiştirmeyi,

             Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmayı, uygulamayı ve yürütmeyi,

             Üniversite-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üretmeyi, yaygınlaştırmayı ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı,

             Bölgesel ve ulusal kalkınmaya dayalı öncelikli alanlara yönelik toplumun refah ve gelir düzeyini artırıcı araştırma faaliyetlerine önem vermeyi,

             İç ve dış paydaşlarla güçlü ve sürdürülebilir bir ilişki içinde olmayı ve sunulan hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

             Tüm süreçlerde şeffaf, hesap verilebilir ve mevzuata uygun bir anlayışı hâkim kılmayı, taahhüt eder.

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTE POLİTİKASI

 

Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim-öğretim yapılmasını, girişimcilik ruhu içerisinde iç ve dış paydaşlarla, işbirliği içerisinde çalışmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası toplumsal değerlere önem verilmesini, bilgi toplumu olma yolunda araştıran, eleştiren, olaylara farklı açılardan yaklaşan, toplumun ekonomik, sosyal, bilimsel olarak çağdaş toplumların düzeyine çıkarılmasına katkıda bulanan bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

 

Bu doğrultuda eğitim-öğretim kalite politikamız;

 

 

             Evrensel değerler ışığında araştıran, problem çözebilen, özgüven ve öz yargılama becerisine sahip ve empati duygusu ile işbirliği içerisinde çalışmayı benimseyen bireyler yetiştirmeyi,

             “Öğrenen birey ve toplum” anlayışından hareketle, okuryazarlık (bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi) becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi,

             Bireyin bilgiyi ezberlemesi değil, yaparak-yaşayarak öğrenmesine teşvik etmeyi,

             Enformatik çağda teknolojik araç-gereçlerden en verimli şekilde yararlanmayı,

             İç ve dış paydaşlarla (sanayici, mezunlar, aileler, öğrenciler, özel ve resmi kamu kuruluşları) “öğrenmeyi öğrenme yolunda” işbirliği içerisinde çalışmayı,

             Sunulan hizmetlerden dönütler ve bu dönütler doğrultusunda yenilikçi kararlar almayı,

             Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek bireyleri yetiştirmeyi,

             Yerel ve bölgesel etik ve değerleri de dikkate alan, topluma rehber olan ve toplumun kalkınmasına katkı bulunacak yeni nesiller yetiştirmeyi,

             Uluslararasılaşma sürecinde aktif, sorumluluk sahibi olan ve araştırma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi,

             Nitelikli araştırma sürecini ve akreditasyonu teşvik etmeyi,

             Paydaş memnuniyeti odaklı başarıya yönelmeyi,

             Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar konusunda bireyi cesaretlendirmeyi,

             Toplumun bilimsel, sosyal, kültürel gelişimi için çalışmayı,

             Uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi,

             Eğitim-öğretim faaliyetleriyle edindiği deneyimleri günlük yaşama transfer edebilen bireyler yetiştirmeyi, benimsemiştir.

 


Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ
Güncelleme : 1.06.2023 14:42:20