İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Nedir?Amaçları ve Bileşenleri

İç Kontrol Eylem Planı Nedir?

İç kontrol; 5018 Sayılı Kanun ve Kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda Bilgi ve iletişim ağlarının kurulması, yönetim raporlama ve kurumların uzun ve kısa vadeli hedeflerinin belirlenmesi ile birlikte kurum yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyetlerini kapsayan tüm kontrolleri ifade eder.

İç Kontrol Eylem Planı Sisteminin Amaçları:

 • Faaliyetlerin etkin ve verimli olması
 • Mali Raporların Güvenilirliği
 • Yürürlükteki mevzuata uyum
 • Varlıkların korunması
 • Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.
 • Mali raporların güvenilirliği, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi konuları içerir.
 • Yürürlükteki 5018 sayılı mevzuata uyum, kurumun yürüttüğü faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları içerir.
 • Varlıkların korunması ise kurumun sahip olduğu tüm varlıkların güvence altına alınmasını içerir.

İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar

İç Kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenir. İdareciler iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar.

Kurumun tüm personeli görevlerini yerine getirirken belirli faaliyetlerin yerine getirilmesini amaçlar. Bu faaliyetler birimin diğer faaliyetleri ile birleşerek birim hedeflerine, birim hedefleri de bir bütün olarak kurum hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Kurumun her seviyesinde görev alan çalışanlar, iç kontrol sisteminde kullanılacak bilgileri üretir, kontrolleri etkileyen faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle tüm çalışanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur

Kamu İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri

1. Kontrol ortamı standartları

 • Etik değerler ve dürüstlük
 • Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
 • Personelin yeterliliği ve performansı
 • Yetki devri

2. Risk değerlendirme standartları

 • Planlama ve programlama
 • Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

3. Kontrol faaliyetleri standartları

 • Kontrol stratejileri ve yöntemleri
 • Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
 • Görevler ayrılığı
 • Hiyerarşik kontroller
 • Faaliyetlerin sürekliliği
 • Bilgi sistemleri kontrolleri

4. Bilgi ve iletişim standartları

 • Bilgi ve iletişim
 • Raporlama
 • Kayıt ve dosyalama sistemi
 • Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

5. İzleme standartları

 • İç denetim
 • İç kontrolün değerlendirilmesi

İç Kontrol Eylem Planı Çalışma Ekibi

ADI VE SOYADI

ÜNVANI

DAHİLİ TLF.

E.MAİL

Doç.Dr. Ata PESEN

Müdür

3750

atapesen@siirt.edu.tr

Öğr. Gör. Uğur EPÇAÇAN

Müdür Yrd.

3866

ugurepcacan@gmail.com

Halil ASUT

Yüksekokul Sekreteri

3756

halilasut@siirt.edu.tr

Özlem CAN

Şef

3754

özlemcan@siirt.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ
Güncelleme : 1.06.2023 14:42:18