Akademik Yayınlar

2018

2017

A.Uslu, M.F. Sancar, D. Kutukız, Ü.E. İlter, Turizm Alanında Önlisans Ve Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Staj Hakkındaki Görüşleri: Siirt Üniversitesi Ve Batman Üniversitesi Örneği, Journal Of Recreation And Torism Research, Cilt 4, Sayı 2, 2017

Aktaş, H. & Kayalıdere, K. & Karataş, Y. (2017). Petrol Fiyatları, Dolar Kuru Ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki Ortalama-Oynaklık Yayılım Etkisi: Bıst-100 Üzerine Bir Uygulama. 4. Uluslararası Muhasebe Ve Finans Araştırmaları Kongresi. Erzurum

B.Akay, A.Uslu, M.F. Sancar, Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Döneminde Yaşadıkları Sorunlar: Lisans Ve Ortaöğretim Turizm Öğrencileri Örneği, Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2017, Fethiye-Muğla

Deniz Elçin  Dil Öğreniminde Öz Kavramının Rolü ( The Role Of Self İn Language Learning)  Cambridge Scholars Publishing-2017 Isbn (10): 1-5275-0001-2 Isbn (13): 978-1-5275-0001-3 Bölüm Adı: “İngilizce Öğretmenlerinin Aracı Olması Konusunda Öğretmenlerin Ve Öğrencilerin Algıları” (Sayfa 135)  (Teachers’ And Students’ Perceptions Of English Teachers As Mediators By Deniz Elcin- Pp. 135) (Http://Www.Cambridgescholars.Com/Download/Sample/64127)

Dönmez, K.  Ve Elmas, A." Suriye Göçlerinin Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Politikalarına Etkileri" Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (Kayfor 14), Yüzüncü Yıl Universty, Van/Turkey, April 27-29, 2017.

Eğitimde Program Geliştirme Ve Değerlendirme, Bölüm Adı:(Program Geliştirme Ve Teknoloji İlişkisi) (2017). Epçaçan, C. & Pesen A. Pegem Akademi, Editör: Oral Behcet, Yazar Taha, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 647, İsbn:978-605-241-050-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Elmas, A (2017) In The Context Of The Advise Given By Kutadgu Bilig, Siyasatnama, Nasihatus Selatin, The Values Which Are Necessary To Be Possessed By Statesmen Iıı. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Fon Üniversitesi Üsküp/Makedonya 6-9 Temmuz 2017

Elmas, A. Ve Akalın, A. (2017)  “16 Nisan 2017 Referandum Sürecinin Türkiye’deki Yazılı Basında Sunumu” 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi 06-08 Temmuz 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi/ Kktc

Elmas, A. Ve Dönmez, K. (2017)  “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Aktif Yaşlanma Sürecine Katkıları” 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi 06-08 Temmuz 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi/ Kktc

Elmas, A. Ve Yıldız, İ. (2017)  “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Tarafından Yerel Yönetimler İle İlgili Veto Edilen Yasaların Çözümlemesi” 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi 06-08 Temmuz 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi/Kktc

Epçaçan, C. & Pesen A. (2017).  Öğretmen Adaylarının Etkili Öğretmen Niteliklerine İlişkin Görüşleri.  3 Rd International Conference On Lifelong Education And Leadership For All-Iclel 2017. Porto (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Epçaçan, C. & Pesen A. (2017).  Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Öğretim Stilleri İle Türk Dili Ve Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri.  5. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Kale, M., Dikici Sığırtmaç, A., Nur, İ. ,Kara, İ (2017). Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Yapılan Tezlerde Sunulan Önerilerin Uygulamaya Yansıması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 18, Sayı 1 (2017)

Keser, İ., Seyidoğlu, S.,"Medrese Ve Otorite: Siirt Tillo Medreseleri Örneği", Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal Of Turk & Islam World Social Studies) Eylül-2017, Year 4, 12, S.8-17

Kesici A., Pesen, A. & Oral B. (2017).  Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 34-45.

Kızmaz Z., Teğin N. (2017).  The Pkk Organization, Displacements And Kurds: A Sociologıcal Research On Victims Civilian Residents.  V. International Scientific Conference Of Theseries Society  And  War. ”Europe Behind The  Walls  Strangers  At The Gates Of Europe Saw 2017”, 1(1), 15-30. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3875844)

 M.Soyalin, M.F. Sancar, Öğrenen Organizasyon Algısı İle Örgütsel Yenilik  Algısı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, İi. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 2017, Bakü-Azerbaycan

Okuyan, H. A. & Karataş, Y. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Karlılık Analizi, Ege Akademik Bakış, 17 (3), 395-406.

Oral B., Pesen A. & Bulut, Y. (2017).  Lise Öğrencilerinin Motivasyonel, Bilişsel Ve Bilişüstü Yeterlikleri İle Özerk Öğrenme Düzeyleri Arasındaki İlişki.  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 420-422., Doi: 10.14527/9786053188353 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A. & Epçaçan, C.  (2017).  Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenmeye Yönelik Yeterlilikleri İle Öğrenmeye Yönelik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  5. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A. & Epçaçan, C.  (2017).  The Analysis Of High School Students’ Tendencies About Lifelong Learning.  3 Rd International Conference On Lifelong Learnıng And Leadershıp For All-Iclel 2017. Porto (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A. & Oral, B. (2017).  Gifted / Superior Intelligent Children As A Lifelong Learning Voyager Are They Voyagers Of Their Dreams Or Convicts Of Our Dreams?.  3 Rd International Conference On Lifelong Learnıng And Leadershıp For All-Iclel 2017. Porto (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A. & Üzüm B. (2017).  The Analysis Of Self Efficacies Of English Language Teachers İn Terms Of Creative Drama Use İn Education.  Universal Journal Of Educational Research, 5(8), 1378-1385. Doi: 10.13189/Ujer.2017.050811

Pesen, A. & Epçaçan, C. (2017).  The Analysis Of High School Students’ Tendencies About Lifelong Learning.  Universal Journal Of Educational Research, 5(12a), 26-31. Doi: 10.13189/Ujer.2017.051305

Pesen, A. & Tavukçu, S. D. (2017).  Okulöncesi Öğrencilerin Anne Kavramına İlişkin Metaforları.  I. Ulusal İş’te Ve Üniversitede Kadın Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen, A., & Üzüm, B. (2017). The Analysis Of Self Efficacies Of English Language Teachers İn Terms Of Creative Drama Use İn Education[İngilizce Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz- Yeterliklerinin İncelenmesi].Universal Journal Of Educational Research 5(8): 1378-1385. Doı: 10.13189/Ujer.2017.050811

S. Kıngır, M.F. Sancar,  Uluslararası Seyahat İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Kitap Bölümü (5. Bölüm), Uluslararası Seyahat İşletmeciliği Kitabı, 2017

Sevgin, M. N. (2017). İslami (Muhafazakar) Turizm Ve Türkiye’de İslami Turizmin Gelişimi

Teğin N. (2017).  Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Aydınlar Ve Toplum.  Sosyal Bilimler Dergisi(18), 456-463., Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.16990/Sobıder.3977 (Kontrol No: 4101442)

Teğin N. (2017).  Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Toplumsal Çatışma.  Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi(15), 230-238., Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.16989/Tıdsad.1445 (Kontrol No: 4101693)

Teğin N., (2017).  Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Aydınlar Ve Toplum.  International Conference On Multidisciplinary, Science, Engineering Andtechnology (Imeset’17 Bitlis), 297-297. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4102049)

Teğin N., (2017).  Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Toplumsal Çatışma.  International Conference On Multidisciplinary, Science, Engineering Andtechnology (Imeset’17 Bitlis), 297-297. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4102238)

Uğur Epçaçan  Fen Lisesi Öğrencilerinin Evrensel Değerlere Yönelik Algıları (5. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi – Ekim 2017, Marmaris)

Üzüm B. & Pesen A. (2017).  Basamaklı Öğretim Programının İngilizce Dersine Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi.  International Conference On Multidisciplinary Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Üzüm, B.  Ve Pesen, A. (Kasım, 2017). Basamaklı Öğretim Programının İngilizce Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. International Conference On Multidisciplinary Sciences.(Ankara,2017)

 

2016

Ektik, D. & Sezgin H. & Coşkun, S.A. & Karataş, Y. (2016). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Raporlamanın Finansal Oranlara Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10. Yıl Özel Sayısı. 19 (36-1).203-234.

Elmas, A. Ve Altınışık, S. " Village Institute Years With Letters To İsmail Hakkı Tonguç (1935-1946)"Internatıonal Symposıum On Hıstory Educatıon Iv (Ishe Iv), Mugla Sıtkı Koçman Universty/Mugla/Turkey September  1-3, 2016.

Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. ‘’Eğitim Kurumlarına Yönetici Atamalarının Sendika Temsilcileri, Eğitim Kurumları Yöneticileri Ve İdari Yargı Kararları Bağlamında Çözümlemesi’’  International Management Research Congress (Inmar), Hacettepe University/Ankara/Turkey Mach 19-20, 2016

Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. ‘’Türkiye’de Eğitim Mimarileri Ve Eğitim Mimarilerinin Eğitimde Başarıya Etkisi’’  Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Muğla/Turkey May 11-14, 2016.

Gedik, M,, Pesen, A. & Tekin, B. (2016).  Türkçe Ders Kitaplarına Yönelik Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerini Belirleme Çalışması-Siirt İli Örneği.  Akademik Bakış(58), 667-687. 

Kale, M. Abbak, B.S. Pesen, A. Kara, İ. (2016, Mart). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kitap Seçim Kriterleri İle Kitap Merkezinde Yer Alan Kitapların Toplumsal Cinsiyet Ve Şiddet Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Ve Eğitimde Drama Kongresi, İstanbul, 2016.

Kale, M., Abbak, B. S., Pesen, A. & Kara, İ. (2016).  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kitap Seçim Kriterleri İle Kitap Merkezinde Yer Alan Kitapların Toplumsal Cinsiyet Ve Şiddet Açısından İncelenmesi.  26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Ve Eğitimde Drama Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 Kızmaz, Z., Teğin, N.(2016), Özyönetim İlanları, Yerinden Edilmeler Ve Kürtler (Hendek/Barikat Eylemlerinin Mağdurları Üzerine Bir Araştırma). Hegem Yayınları Ankara.

Pesen A. & Babaoğlu, H. M. (2016).  Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.  3rd International Eurasian Educational Research Congress, 1932-1933. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A. & Bakır, B. (2016).  The Effect Of Cooperative Learning Approach On 6th Grade Students Success In The Field Of Mathematics.  Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Dergisi, 6(11), 71-84.

Pesen A. & Çiftçi, Y. E. (2016).  Geleneksel Öğretim Drama Ve Müzik İle Öğretimin Akademik Başarı Ve Kalıcılık Üzerine Etkisi.  International Engineering, Science And Education Conference, 15-19. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A. & Çiftçi, Y. E. (2016).  Geleneksel Öğretim, Drama Ve Müzik Destekli Öğretimin Akademik Başarı Ve Kalıcılık Üzerine Etkisi.  Middle East Journal Of Education (Meje)(2), 57-69.

Pesen A. & Oral, B. (2016).  Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Ve Güdülenme Düzeyine Etkisi.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 799-821. Doi: 10.17755/Esosder.85356.

Pesen A. & Üzüm B. (2016).  İngilizce Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi.  4. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi'nde (Iccı/Epok-2016) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A. (2016).  A Research On Self Efficacy And Future Expectations Of Students İn Vocational High Schools.  International Teacher Education Conference, 35-44. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A. (2016).  A Research On Self Efficacy And Future Expectations Of Students İn Vocational High Schools.  The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 34-43.

Pesen A., Kara, İ. & Saraçoğlu, M. (2016).  Erken Çocukluk Döneminde Din Ve Değerler Eğitimine İlişkin Nitel Bir Araştırma.  Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A., Kara, İ., Kale, M. & Abbak, B. S. (2016).  Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı İle Çatışma Ve Şiddet Algısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.  26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A., Kara, İ., Kale, M. & Abbak, B. S. (2016).  Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı İle Çatışma Ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi.  Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 325-340.

Pesen A., Saraçoğlu, M. & Çetin, H. (2016).  An Investigation Of The Relationship Between 4th Graders Attention Control Level And Difficulty Level In Reading.  International Teacher Education Conference, 108-108. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A., Saraçoğlu, M. & Kara, İ. (2016).  Türkiye De Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Yapılmış Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması.  Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen, A. Kara, İ. Saraçoğlu, M. (2016, Mart). Erken Çocukluk Döneminde Din Ve Değerler Eğitimine İlişkin Nitel Bir Araştırma, 26.Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, 2016

Pesen, A. Saraçoğlu, M. Kara, İ. (2016, Mart). Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Yapılmış Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması, 26.Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, 2016

Pesen, A., Kara,. İ., Kale, M., Abbak, B. S. (2016, Mart). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı Ve Çatışma Şiddete İlişkin Sarkındalık Düzeylerinin Çesşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Ve Eğitimde Drama Kongresi, İstanbul, 2016

Pesen, A., Kara,. İ., Kale, M., Abbak, B. S; (2016) Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı İle Çatışma Ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 - Cilt: 6 - Sayı: 11

Pesen, A., Ve Üzüm, B. (2016, Ekim). İngilizce Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz- Yeterliklerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, Antalya, 2016

S.Kıngır, İ.S.Ebrem, M.F.Sancar, M.Altuncu, Terör Ve Şiddet Olaylarının, Ülkelerin Turizm Ekonomisi Üzerine Etkisi: Türkiye-Güneydoğu Anadolu Bölgesi.  2 İnternational Congress On Economics And Business, (30 Mayıs-3 Haziran 2016),  Bosna Hersek

S.Kıngır, İ.S.Ebrem, M.F.Sancar, M.Soyalın, Doğa Ve Macera Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştirma: Van Gölü Çevresi Uygulamasi.  1. Uluslararasi Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, (22-23 Nisan 2016), Kktc

S.Kıngır, M.F.Sancar, İ.S.Ebrem, M.Soyalın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gastronomi Turizmi Potansiyeli Ve Turist Rehberlerinin Görüşlerine İlişkin Bir Uygulama,  1. Uluslararasi Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, (22-23 Nisan 2016), Kktc

S.Kıngır, M.Soyalın, M.F.Sancar, İ.S.Ebrem, Turizm Ve Sosyal Sermaye Algisina Yönelik Bir Araştirma, 3. Uluslararasi Turizm Ve Yönetim Araştirmalari Kongresi, (20-22 Mayıs 2016), Antalya   

Teğin, N.(2016) Adli, A Constitutionalist Of The Last Times Of Ottoman Empire, A Hero İn The Novel " Yolcu Nereye Gidiyorsun ( Hey Traveller, Where Are You Going?). International Humanities And Social Sciences Conference İn Berlin, Germany.

Teğin, N.(2016) Samiha Ayverdi’nin ‘Yolcu Nereye Gidiyorsun’ Adlı Romanından Hareketle, Osmanlı Toplumunun Sosyolojik Yapısı. Bartın Üniversitesi Edebiyat Ve Toplum Sempozyumu, Bartın Üniversitesi Bartın. Bartın Üniversitesi Yayınları.

  Teğin, N.(2016) Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Kimlik Arayışı. 2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi Hatay.

Teğin, N.(2016) Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Toplumsal Değişme. 2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi Hatay.

 

2015

.F. Sancar, D. Kutukız, A.Uslu, Konaklama İşletmelerinin Çevre Muhasebesine Bakış Açıları: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği, Verimlilik Dergisi, 2015/3

A.Uslu, M.F. Sancar, B.Akay, D. Kutukız, Siirt İli Kırsal Turizm Potansiyeli Ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 49, 2015

   B. Akay, M.F. Sancar, A.Uslu, B. Öztürk,  Turizm İşletmelerinin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerileri, Journal Of Recreation And Torism Research, Cilt 2, Sayı 2, 2015

Deniz Elçin   Çağ Üniversitesi Dil Öğreniminde Öz Kavramı- Uluslararası Konferans- 17-19 Eylül 2015 “ Öğrenme Ortamında Öğretmenlerin Aracılık Rolü İle İlgili Öğrencilerin Ve Dil Öğretmenlerinin Algıları” “Different Perceptions Of Learners And Language Teachers About The Mediation Role Of Teachers İn The Learning Environment.”

Deniz Elçin   Gaziantep Üniversitesi Iatefl Tted Sıg Uluslararası Konferans 22-26 Nisan 2015

Elmas, A., Hatunoğlu, H. Sezek , S. ‘’2015 Genel Seçim Kampanyalarında Siyasi Parti Başkanlarının Propaganda Mesajlarında Değerler’’ Iı. Değerler Eğitimi Kongresi,5-7 Kasım 2015, Kırıkkale Üniversitesi/ Kırıkkale 

Elmas, A., Yıldız, İ., Elhakan, İ., Sayın, T. “As An Offer Of Profession : Educaitonal Engineering”  Iıı. International “New Issues On Teacher Education” Symposium, 11- 13 September, 2015,  University Of Thessaly/Volos/Greece

Elmas, A.,Yıldız ,İ., Durmuş, A. ‘’1923-2014 Yılları Arası Hükümet Programlarında Dezavantajlı Gruplar’’ Iv. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta

Elmas,A.,Yıldız,İ., Sayın,A., Sayın, T.,  Keskin, İ., Özdemir, A. ‘’ Müdür Yetkili Öğretmenlerin Başarısını Etkileyen Nedenler: Müdür Yetkili Öğretmenlerin Köy İmam Ve Muhtarı İle Olan İlişkileri’’ Vı. Uluslar Arası Eğitim Yönetimi Forumu (Eyfor Vı),  5-7 Kasım 2015, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi/ Kktc

K.Coşkun, M.F.Sancar, S.Acar, Osmanlı Dönemi Tarihi Yapılarının Turizm Açısından Sürdürülebilirliği; Safranbolu Örneği, 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, (19-21 Kasım 2015), Kastamonu         

Kale, M., Dikici Sığırtmaç, A., Nur, İ., Kara, İ. Gürgah Oğul, İ. (2015, Aralık). Okul Öncesi Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Yapılan Tezlerin Uygulamaya Yansıması.25.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul, 2015.

M.F. Sancar, S.Kıngır, M.Soyalın, Tourism Potential Between Central Asia Turkish Government And Turkey Examinin İt İn Terms Of Economy, İnternational Conference On Eurasian Economies, (9-11 Eylül 2015), Rusya

O.Batman, S.Kıngır, M.F. Sancar, M. Soyalın, Yöneticilerin Karar Verme Stillerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Konaklama İşletmeleri Örneği, 2. Uluslararası Turizm Ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, (1-3 Mayıs 2015), Kuşadası

Pesen A. & Bakır, B. (2015).  The Effect Of Cooperative Learning Approach On 6 Th Grade Students Success İn The Field Of Mathematics.  The Third International Congress On Curriculum And Instruction (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen, A. Kara, İ. Gedik, M. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Metafor Algıları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | Journal Of Socıal Scıences Institute | Year - Yıl 2015 | Number 4

Pesen, A., Demir, Z. & Özçelik, M. (2015).  Ebeveynlerin Çocuk Kavramına Yükledikleri Metaforlar.  10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A., Kara, İ. & Gedik, M. (2015).  Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Müdür Kavramına İlişkin Metafor Algıları.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(4), 39-61.

Pesen A. (2015).  Ebeveynlerin Çocuk Kavramına Yükledikleri Metaforlar.  Journal Of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 15), 731-731., Doi: 10.7827/Turkishstudies.8826

S.Kıngır, M. Soyalın, M.F. Sancar, İş Etiği Bağlamında Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, I. Eurasia International Tourism Congress: Current, Issues, Trends And Indıcators, (28-30 Mayıs 2015), Konya

S.Kıngır, M.F. Sancar, B. Akay, A.Uslu, Ağrı İli Turizm Potansiyeli Ve Turist-Turizm İşletmeleri Bakış Açısı, 2. Uluslararası Turizm Ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, (1-3 Mayıs 2015), Kuşadası

 

2014

Aydın, K. & Pesen, A. (2014).  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki.  9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B. Akay, A. Uslu, M.F. Sancar, Turizm Örgütlerinin Turizme Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Journal Of Recreation And Torism Research, Cilt 1, Sayı 4, 2014

B. Zengin, M.F. Sancar, Alternatif Turizm Türlerinin Pazarlanabilirliği Ve Seyahat Acentalarının Bakış Açıları: Şanlıurfa Örneği, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2014

Batur, M S., Kesici A. & Pesen A. (2014).  Taşımalı Eğitimin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi-Siirt İl Örneği.  Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Uluslararası Konferans (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Elmas, A.’’ Kültürel Miras Olarak Türkülerin Edebiyat Temelli Öğrenme Yöntemi İle Tarih Öğretimindeki Yeri Ve Önemi, Iıı. Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Haziran 2014, Sakarya Üniversitesi/ Sakarya.

Elmas,A., Hatunoğlu, H.’’ İsmail Hakkı Tonguç’un Denetim Felsefesi Ve Denetim Gezileri ‘’ Vı. Eğitim Denetimi Kongresi, 18-20 Haziran 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi/ İstanbul

Erdurur, K.,Kıngır, S. Ve Sevgin, M. N. (2014). Snowrafting As A New Concept İn Tourism Destination: A Research İn Abalı Ski Center From Van Province. International Hospitality Tourism And Travel Research Conference, Antalya

Erdurur, K.,Kıngır, S. Ve Sevgin, M. N. (2014). Snowrafting As A New Concept İn Tourism Destination: A Research İn Abalı Ski Center From Van Province. International Hospitality Tourism And Travel Research Conference, Antalya

Kesici A., Pesen, A. & Oral B. (2014).  Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranışları Üzerine Bir Araştırma.  Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Uluslararası Konferans (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Kıngır, S.,Mesci, M., Bazancir, S. Ve Sevgin, M. N. (2014). Perceptions Of Psychological İntimidation Of Teachers That Working İn Secondary Schools. Iı. Uluslararası Türk Dili Ve Edebiyatı Kongresi, Bosna Hersek

Pesen A. & Kara, İ. (2014).  Çocuk Gelişimi Bölümü 2 Sınıf Öğrencilerinin Müdür Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımı İle Analizi.  9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pesen A. & Oral, B. (2014).  Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Ders Çalışma Alışkanlıklarına Ve Güdülenme Düzeylerine Etkisi.  Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 Pesen, A. Kara, İ. (2014, Mayıs). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Siirt, 2014

S. Kıngır, S. Çelik, M.F. Sancar, B. Akay, Perception Of Local Community On Tourism: A Study In The Southeast Anatolia Region (Sear), Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2014

S. Kıngır, S. Çelik, M.F. Sancar, B. Akay, Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Araştırma, 1. Uluslararası Turizm Ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, (9-11 Mayıs 2014), Nişantaşı Üniversitesi, Antalya          

 Sepehri, M.,Kıngır, S.,Özkul, S. Ve Sevgin, M. N. (2014). Determination Of The Characteristics Of Turkish             Managers: A Case Study İn Fivestar Hotels. Journal Of Business Cases And Applications, 1-14.

Sepehri, M.,Kıngır, S.,Özkul, S. Ve Sevgin, M. N. (2014). Determination Of The Characteristics Of Turkish Managers: A Case Study İn Fivestar Hotels. Journal Of Business Casesand Applications, 1-14.

 

2013

Kahyaoğlu, M. & Pesen A. (2013).  Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Ve Teknolojiye Yönelik Tutumları, Öğrenme Ve Motivasyon Stilleri Arasındaki İlişki.  Turkish Journal Of Giftedness And Education, 3(1), 38-49

Karacan İ., Tunçel K.Ş., "Karbon Lif Hammaddesi Olarak Poliamid 66’nın Termal Stabilizasyonuna Bakır İyon Kompleksleşme Etkisinin Bir Değerlendirilmesi ", İn: Recent Research Advances In Applıed Polymer Scıence, Vol.5, Chapter 1 , Pandalaı, S.G., Eds., Research Sıgnpost, Kerala, Pp.1-35-, 2013

Karacan İ., Tunçel K.Ş., "Karbonizasyon Öncesinde Demir Iıı Klorür Varlığında Poli(Hekzametilen Adipamit) Liflerinin Termal Stabilizasyonu", Polymer Degradatıon And Stabılıty, Vol.98, No. 9, Pp.1869-1881, 2013

Kıngır, S. Ve Sevgin, M. N. (2013). A Research For The Usage Level Of Management İnformation Systems             By School Administrators. International Journal Of Organizational Leadership, 2 (1), 29-37.

    Pesen, A. Kara, İ. (2013, Eylül). Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Bio-Tipoloji İle İlgili Görüşlerine Eğitsel Açıdan Bir Bakış. Uluslararası Sosyal Bilimler Ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, Siirt, 2013

Zekeriya Menak  İlem(İlmi Etütler Merkezi) Iı. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi; 6-8 Mayıs 2013-Bursa “ İdris Küçükömer Ve Düzenin Yabancılaşması

 

2012

MS. Kıngır, M.F. Sancar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İnanç Turizmi  Potansiyelinin Değerlendirilmesi“, 13. Ulusal Turizm Kongresi (6-9 Aralık 2012), Akdeniz Üniversitesi, Antalya

R. Akbulut, M.F. Sancar, Şanlıurfa’daki Özel Eğitim Kurumlarında Yatırım Ve İşletme Döneminde Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi, Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2012

S. Kıngır, M. F. Sancar, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Biriminin Krizlerden Etkilenme Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneği, 1. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, (6-8 Eylül 2012), Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak

S. Kıngır, M.F. Sancar, B. Akay, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Krizlerden Etkilenme Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneği, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 2012

Suvat Parin, Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak “ Kent(Li)Leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri Ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler.” Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:2 Ekim 2012

 

2011

S.Kıngır, F.Küçük, M.F. Sancar, Şanlıurfa’nın Destinasyon İmajı, Düzce Üniversitesi Yönetim Ve Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 1, No 1, 2011

 

2010

M.Cihangir, M.F. Sancar, Altın Arz Ve Talebinin Yoğun Olduğu Piyasaların Finans Sektörü İle İlişkileri Ve Mevcut Pazar Yapısının Sosyo-Ekonomik Açıdan Analizi: Şanlıurfa Ve Yöresinde Ankete Dayalı Bir İnceleme, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, S,73-98, 2010

 

2009

Elmas, A., Altınışık, S. ‘’ 2009 Yılı Ve Sonrasında Yayınlanan Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliklerin Karşılaştırılması, V. Uluslarası  Eğitim Yönetimi Forumu (Eyfor V), 11-13 Eylül 2014, Necmettin Erbakan Üniversitesi,/ Konya

 

2007

Zekeriya Menak “Üç Tarz-I Siyaset Geleneği İle Olan İlişkileri Bağlamında Memur Sendikaları ”Sivil Toplum Dergisi-Yıl: 5 Sayı:19 / Temmuz-Eylül 2007

HÜSEYİN YILMAZ
Güncelleme : 26.03.2018 10:46:50